Regulamin zamieszczania opinii

WSTĘP

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie (o ile nie zdefiniowano ich odrębnie) mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.

 

ZASADY I WARUNKI ZAMIESZCZANIA OPINII W SERWISIE

 1. Do zamieszczania opinii dotyczących Produktów oferowanych w Serwisie (dalej: „Opinia” lub „Opinie”) uprawniony jest Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu (posiadający indywidualne konto w Serwisie).
 2. Zamieszczenie Opinii jest możliwe po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu Opinii oraz jego akceptacji.
 3. Opinie zamieszczane są przez Klienta pod wybranym przez niego pseudonimem (nick). Pseudonim (nick) nie może naruszać praw osób trzecich (w tym praw autorskich, praw zależnych bądź dóbr osobistych) lub dobrych obyczajów. Jeżeli Sprzedający uzna, że wybrany przez Klienta pseudonim (nick) jest niezgodny z niniejszym Regulaminem Opinii, wówczas ma prawo go usunąć.
 4. Zamieszczanie Opinii odbywa się w formie opisowej oraz w formie graficznej (poprzez przyznanie wybranej przez Klienta liczby gwiazdek). Na podstawie Opinii Klientów dany Produkt opatrzony będzie określoną liczbą gwiazdek. Liczba gwiazdek widniejąca przy Produkcie jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej liczby gwiazdek pozostawionych w Opiniach Klientów pod danym Produktem.
 5. Opinie mogą być zamieszczane wyłącznie w języku polskim.
 6. Klient, zamieszczając Opinie w Serwisie zapewnia i oświadcza, że Opinie:
  1. są wynikiem jego własnej intelektualnej pracy i jest ich jedynym autorem, któremu przysługują wszelkie prawa do nich (w tym prawa autorskie i prawa zależne);
  2. są prawdziwe, zgodne z prawem, nie naruszają praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
  3. nie naruszają postanowień niniejszego Regulaminu Opinii.
 7. Klient zgadza się i potwierdza, że nie będzie zamieszczać Opinii:
  1. świadomie fałszywych, nieścisłych lub mylących;
  2. naruszających prawa osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej, tajemnic handlowych, tajemnic przedsiębiorstwa, praw do publikacji lub prywatności;
  3. zawierających dane kontaktowe, w tym w szczególności imiona i nazwiska, numery telefonów, dane adresowe lub inne dane kontaktowe (np. adresy e-mail);
  4. naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego; e) posiadających charakter dyskryminujący, zniesławiający, oczerniający, bezprawnie zastraszający lub szykanujący jakąkolwiek osobę (podmiot);
  5. nie odnoszących się w całości lub w części do opiniowanych Produktów;
  6. z tytułu których Klient otrzymał wynagrodzenie lub inne świadczenia;
  7. zawierających wirusy komputerowe lub inne potencjalnie szkodliwe programy lub pliki;
  8. zawierających odwołania lub linki do innych produktów, podmiotów trzecich lub portali.
 8. Jeśli Klient chce usunąć Opinię zamieszczoną przez niego w Serwisie może zwrócić się w tym celu do Sprzedającego przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych tutaj.

 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Z chwilą zamieszczenia Opinii w Serwisie, Klient udziela Sprzedającemu niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania przez Sprzedającego z Opinii na następujących polach eksploatacji:
  1. rozpowszechnianie Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także utrwalanie w części lub w całości i zwielokrotnianie plastyczne, fotograficzne, utrwalanie i zwielokrotnianie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu, wprowadzanie do pamięci komputera;
  3. wykorzystywanie w całości lub w części (w tym również w celu promocji i reklamy prowadzonej przez Sprzedającego), kopiowanie, zmienianie, kasowanie w całości lub w części, dokonywanie adaptacji, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych oraz wdrożenie ich za pomocą dowolnej technologii.
 2. Klient wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Opinii (prawo zależne) oraz udziela prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
 3. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko związanych z publikacją Opinii Klient zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Sprzedającego przed takimi roszczeniami. Ponadto, Klient będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Sprzedającego związanych z publikacją Opinii przez danego Klienta.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za Opinie zamieszczane przez Klientów w Serwisie w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Opinii mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu. W przypadku występowania ewentualnych rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem Opinii a Regulaminem Serwisu pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia Regulaminu Opinii.
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych, w tym również informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookies oraz innych podobnych technologiach internetowych, znajdują się w Polityce Prywatności.
 4. Sprzedający może zmienić treść niniejszego Regulaminu Opinii wyłącznie z ważnej przyczyny. Za ważne przyczyny uznaje się:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu Opinii do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych;
  2. zmianę firmy, formy prawnej, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub danych kontaktowych Sprzedającego;
  3. zmianę zakresu i rodzaju świadczonych usług, w tym w szczególności wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiany w zakresie istniejących funkcjonalności Serwisu oraz wycofanie pewnych funkcjonalności (w tym w zakresie dotyczącym zamieszczania Opinii);
  4. ulepszenie lub zamiana procesu obsługi Klienta;
  5. zmianę warunków technicznych Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną;
  6. konieczność wprowadzenia dodatkowych lub zmianę istniejących środków bezpieczeństwa, jak również przeciwdziałanie nadużyciom prawa;
  7. zmianę procesów biznesowych oraz koncepcji biznesowej;
  8. konieczność zmiany hiperłączy lub linków zamieszczonych w Regulaminie Opinii, jak również zmiany czysto redakcyjne mające na celu ułatwienie przejrzystości tekstu, usunięcie niejasności oraz omyłek i błędów pisarskich, które ewentualnie pojawiłyby się w Regulaminie Opinii.