Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.
 2. Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 30 dni od dnia otrzymania Produktu, przy czym w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane częściami w ramach jednego zamówienia termin ten liczony jest od dnia otrzymania ostatniego Produktu objętego zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez Sprzedawcę formularz zwrotu (obejmujący również oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży), który jest załączany do każdego zamówienia, wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Klient nie musi posiłkować się gotowym formularzem odstąpienia.
 3. Zwracany Produkt powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: Animals@shop Sp. z o.o. ul. Sosnowa 15, 83-331 Przyjaźń.
 4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wobec Sprzedającego przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Produkt może zostać zwrócony przez Klienta również za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedającego lub za pośrednictwem paczkomatów Inpost. O ile zwrot Produktu dokonywany jest wraz ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, wówczas do przesyłki kurierskiej lub przesyłki przeznaczonej do paczkomatu Inpost Klient winien załączyć oświadczenie o odstąpieniu (Klient może wykorzystać formularz, o którym mowa w ust. 2 powyżej).
 7. Koszt zwrotu Produktu dokonany w sposób określony w ust. 7 powyżej – a więc za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedającego lub za pośrednictwem paczkomatu Inpost – ponosi Sprzedający. O ile zwrot Produktu dokonany zostanie w inny sposób, wówczas bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Klient.
 8. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po jego stronie. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeśli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Jeżeli Kupujący zapłacił za Produkt przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, o ile w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Kupujący nie wskaże innego numeru rachunku bankowego.
 10. Jeżeli Kupujący zapłacił za Produkt przy odbiorze przesyłki gotówką (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi gotówką lub na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 11. Sprzedający nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za Produkty zamówione w Sklepie Internetowym. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny Produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.
 12. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku Umowy Sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.