Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.animalsatshop.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.animalsatshop.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.animalsatshop.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z niektórych z funkcjonalności serwisu oraz inne dalsze kwestie mogą być uregulowane w Odrębnych Regulaminach. Jeżeli pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a Odrębnymi Regulaminami występują rozbieżności, wówczas pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia Odrębnych Regulaminów.
 5. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych, w tym również informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookies oraz innych podobnych technologiach internetowych, znajdują się w Polityce Prywatności.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami; 
  2. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
  3. Rejestr UOKiK ­– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami; 
  4. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  5. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); 
  6. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823);
  7. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

 

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Sklepu Internetowego, Regulaminu oraz aktualnych Promocji, w Dni Robocze, w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail, za pośrednictwem chatu w Sklepie Internetowym oraz formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).
 2. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny na stronie internetowej animalsatshop.com umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej animalsatshop.com umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. Koszyk – jedna z funkcjonalności serwisu zapewniająca możliwość zapisywania i wyświetlania produktów, których zamówieniem jest zainteresowany Klient, w tym również pozwalająca na modyfikację danych zamówienia (na etapie przed złożeniem zamówienia przez Klienta).
 5. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konsument - Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z Animals@shop czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 8. Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 9. Odrębne Regulaminy – odrębne regulaminy zamieszczone na stronie www.animalsatshop.com regulujące dalsze kwestie, które nie zostały szczegółowo uregulowane w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności funkcjonalności serwisu oraz usługi Animals@shop.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 12. Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet umożliwiająca korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Animals@shop oraz podmioty trzecie, dostępna pod adresem internetowym www.animalsatshop.com.
 13. Sklep - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.animalsatshop.com.
 14. Sprzedawca, Usługodawca - Animals@shop Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-241), Al. Grunwaldzka nr 56 lok. 113 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000906276, NIP 9571134394, REGON 389195960, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, wpłaconym w całości, z którą można się skontaktować: pisemnie, kierując korespondencję na adres: Animals@shop Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka nr 56 lok. 113, 80-241 Gdańsk, adres poczty elektronicznej: info@animalsatshop.com, numer telefonu kontaktowego: (+48) 665 88 92 88  (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) oraz w inny sposób wskazany na stronie animalsatshop.com.
 15. System opinii - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.
 16. Treści - treści udostępnione w ramach Serwisu, w tym w szczególności utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe, oprogramowanie, bazy danych oraz inne materiały, w tym m.in. elementy graficzne, teksty, materiały wideo, jak również ich wybór i zestawienie w Serwisie.
 17. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 18. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 19. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 20. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn uzależnia zawarcie lub treść Umowy Sprzedaży danego Produktu od zawarcia innej Umowy Sprzedaży z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży (patrz powyżej.
 21. Program lojalnościowy – program lojalnościowy oferowany przez Sprzedawcę. Regulamin programu dostępny jest w zakładce Regulamin Programu Lojalnościowego. 

 

REJESTRACJA ORAZ ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Do przeglądania treści udostępnionych w Serwisie nie jest wymagana rejestracja, tj. posiadanie Konta w serwisie. Z chwilą wpisania przez Klienta w przeglądarce internetowej adresu strony internetowej Serwisu lub skorzystania z funkcji przekierowania na stronę serwisu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. Wraz z wyjściem ze strony Serwisu umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną ulega rozwiązaniu.
 2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym może następować po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie bądź bez rejestracji. Z chwilą rejestracji w Serwisie (tj. utworzeniem Konta) dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Klientem umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącej założenia Konta. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Konto może zostać założone tylko przez Klientów będących Konsumentami.
 4. Założenie Konta jest możliwe po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji.
 5. Rejestracja w Serwisie może zostać dokonana tylko w drodze on-line.
 6. Rejestracja w Serwisie w drodze on-line następuje poprzez wykonanie przez Klienta następujących czynności:
  1. uzupełnienie formularza rejestracji na stronie www.animalsatshop.com;
  2. złożenie oświadczenia o akceptacji treści niniejszego Regulaminu; oraz
  3. kliknięcie pola „Utwórz konto” (lub ewentualnie innego analogicznego pola).
 7. Po utworzeniu Konta do Klienta przesłana zostaje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji.
 8. Sprzedawca potwierdza pomyślne zakończenie procesu rejestracji przesyłając Klientowi e-mail powitalny. W związku z rejestracją dochodzi do założenia w Serwisie indywidualnego Konta Klienta.
 9. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 10. Rejestracja w Serwisie zapewnia Klientowi możliwość korzystania z funkcjonalności Konta.
 11. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Klient każdorazowo uzyskuje dostęp do swojego Konta po zalogowaniu do Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz hasła.
 12. Sprzedawca może wypowiedzieć zawartą z Klientem Umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącą założenia Konta z następujących ważnych przyczyn:
  1. zablokowanie Konta Klienta, o którym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu;
  2. brak dokonania przez Klienta w terminie 5 lat od dnia ostatniej transakcji zakupu;
  3. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron;
  4. zmiana zakresu i rodzaju świadczonych usług/sprzedawanych Produktów, w tym w szczególności wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną/nowych Produktów lub zmiany w zakresie istniejących funkcjonalności Serwisu, w tym również Sklepu Internetowego oraz wycofanie Serwisu lub pewnych jego funkcjonalności;
  5. zmianę warunków technicznych Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną;
  6. zmianę procesu zawierania Umów Sprzedaży;
  7. zmianę sposobu, terminów i kosztów dostaw/płatności/zwrotów/reklamacji;
  8. zmianę procesów biznesowych oraz koncepcji biznesowej.
 13. Klient może wypowiedzieć zawartą ze Sprzedawcą umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącą założenia Konta bez wskazania przyczyn.
 14. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną o założenie Konta, o którym mowa w ust. 12 i ust. 13 niniejszego paragrafu następuje z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia w drodze e-mail o wypowiedzeniu tej umowy. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną powinno zostać przesłane Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej.
 15. Ustanie mocy wiążącej umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącej założenia Konta, Konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia w ramach Konta, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostaną anulowane. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną określonego w ust. 14 powyżej następuje usunięcie Konta w Serwisie.
 16. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z następujących ważnych powodów:
  1. powtarzającego się braku płatności przez Klienta w terminie ustalonym w Regulaminie za zamówienie złożone z wyborem formy płatności w postaci przelewu bankowego;
  2. powtarzającego się braku płatności przez Klienta za zamówienie złożone z wyborem formy płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  3. naruszenia przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw Sprzedawcy oraz osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych), dobrego imienia Sprzedawcy lub zasad współżycia społecznego;
  4. podejmowania przez Klienta działań sprzecznych z Regulaminem, zmierzających do wyłudzenia świadczeń ze strony Sprzedawcy;
  5. jeśli Klient podał podczas rejestracji nieprawdziwe dane osobowe;
  6. jeśli Klient ponownie założył Konto po uprzednim wypowiedzeniu przez Sprzedawcę zawartej z Klientem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną o założenie Konta;
  7. innego naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu.
 17. Zablokowanie Konta, w sytuacjach o których mowa w ust. 16 powyżej skutkuje zablokowaniem Klientowi możliwości dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym. Jeżeli Klient jest zainteresowany odblokowaniem Konta powinien skontaktować się z Sprzedawcą przy użyciu danych kontaktowych w celu wyjaśnienia sprawy.

 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje podane w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej prezentowanych w nim Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tylko zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 72 Kodeksu cywilnego.
 2. Przez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Oferta jest wiążąca dla Klienta tylko wówczas, jeśli Sprzedawca niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania (potwierdzenie złożenia zamówienia) na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie stanowi jednocześnie oświadczenie woli Sprzedawcy o przyjęciu oferty (a tym samym stanowi moment zawarcia Umowy Sprzedaży). Sprzedawca, bez podawania przyczyny, zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta. Jeśli niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, Sprzedawca nie wyśle potwierdzenia jego otrzymania, wówczas Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności zostaną Klientowi niezwłocznie zwrócone.
 4. W razie zawarcia Umowy Sprzedaży w dalszej kolejności wyśle na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenie wysłania Produktu, przy czym w przypadku dokonywania dostaw częściowych w ramach jednego zamówienia Sprzedawca może wysłać kilka odrębnych wiadomości e-mail dotyczących potwierdzenia wysłania poszczególnych części zamówienia.
 5. Informacje dotyczące złożonego przez Klienta zamówienia są przechowywane przez Sprzedawcę i przesyłane Klientowi e-mailem w potwierdzeniu otrzymania oferty, o którym mowa w ust. 3 powyżej oraz w potwierdzeniu (potwierdzeniach) wysłania Produktu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Dokument księgowy (faktura/paragon) potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży zostanie wysłany Klientowi w wersji elektronicznej na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Serwisie niezwłocznie po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłania Produktu, o którym mowa w ust. 4 powyżej. W przypadku dostaw częściowych w ramach jednego zamówienia dokument księgowy zostanie przekazany po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłania ostatniej części zamówienia.
 7. Dodanie Produktu do Koszyka nie stanowi rezerwacji Produktu ani nie stanowi gwarancji stałości ceny Produktu.
 8. Umowa Sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedającego. W pozostałym zakresie Sprzedawca może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła, w tym podatek od towarów i usług (jest to cena brutto). Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy, które są określane odrębnie w toku procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 9. Jeżeli Klient zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie.
 10. Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego mogą być zawierane tylko przez Klientów.
 11. Umowy Sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 12. Sprzedawca dba o dobro Klienta oraz dąży do zagwarantowania jak największej liczbie Klientów możliwości zakupu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

DOSTAWA

 1. Produkty wysyłane bezpośrednio przez Sprzedawcę następują za pośrednictwem DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10, kapitał zakładowy: 228.604.000 PLN oraz za pośrednictwem paczkomatów InPost Sp. z o.o. – polskiego prywatnego operatora logistycznego, spółki należącej do grupy kapitałowej Integer.pl S.A. Kupujący dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkiej staranności, aby Produkt został jak najszybciej dostarczony do Klienta, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie dostawy po złożeniu zamówienia.
 3. W przypadku gdy dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

 

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. Płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności jest PayPal i Przelewy24;
  2. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
  3. Płatność punktami programu lojalnościowego;
 2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
 3. Transakcje płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 4. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail.
 5. Nieuiszczenie płatności:
  1. w przypadku płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą – w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia;
  2. w przypadku płatności przelewem - w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność z góry i ją uiścił, brak odbioru Produktu w wyznaczonym terminie stanowi warunek rozwiązujący Umowę Sprzedaży - w takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną płatność niezwłocznie po otrzymaniu Produktu.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.
 2. Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 30 dni od dnia otrzymania Produktu, przy czym w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane częściami w ramach jednego zamówienia termin ten liczony jest od dnia otrzymania ostatniego Produktu objętego zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez Sprzedawcę formularz zwrotu (obejmujący również oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży), który jest załączany do każdego zamówienia, wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Klient nie musi posiłkować się gotowym formularzem odstąpienia.
 3. Zwracany Produkt powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: Animals@shop Sp. z o.o. ul. Sosnowa 15, 83-331 Przyjaźń.
 4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wobec Sprzedającego przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Produkt może zostać zwrócony przez Klienta również za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedającego lub za pośrednictwem paczkomatów Inpost. O ile zwrot Produktu dokonywany jest wraz ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, wówczas do przesyłki kurierskiej lub przesyłki przeznaczonej do paczkomatu Inpost Klient winien załączyć oświadczenie o odstąpieniu (Klient może wykorzystać formularz, o którym mowa w ust. 2 powyżej).
 7. Koszt zwrotu Produktu dokonany w sposób określony w ust. 7 powyżej – a więc za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedającego lub za pośrednictwem paczkomatu Inpost – ponosi Sprzedający. O ile zwrot Produktu dokonany zostanie w inny sposób, wówczas bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Klient.
 8. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po jego stronie. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeśli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Jeżeli Kupujący zapłacił za Produkt przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, o ile w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Kupujący nie wskaże innego numeru rachunku bankowego.
 10. Jeżeli Kupujący zapłacił za Produkt przy odbiorze przesyłki gotówką (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi gotówką lub na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 11. Sprzedający nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za Produkty zamówione w Sklepie Internetowym. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny Produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.
 12. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku Umowy Sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

RĘKOJMIA

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i ryzyko Sprzedającego.
 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i ryzyko Sprzedającego.
 8. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedający  w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający  w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 10. Sprzedający  odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 11. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 12. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający  odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 13. W terminach określonych w §9 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 14. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 15. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §8 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 16. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 17. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający  wadę podstępnie zataił.
 18. Sprzedający  o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

 1. Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Sprzedający  nie odpowiada za skutki użycia Produktów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Indywidualnym ograniczona jest do kwoty, jaką Klient uiścił za Produkt wraz z kosztami dostawy (jeśli dotyczy).

 

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu;
  2. prowadzenie Konta w Sklepie;
  3. korzystanie z Newslettera,
  4. korzystanie z Systemu Opinii.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów. 

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony;
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę;
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony;
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę;
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu Internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

 

NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić́ zgodę̨ na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sprzedawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować́ w każdym czasie.
 3. Zamówienie usługi newslettera uprawnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 2% na wybrane produkty oferowane przez Sprzedającego. Rabat przysługuje wyłącznie w okresie obowiązania subskrypcji newslettera.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować́ z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub za pośrednictwem BOK. Rezygnacja z subskrypcji newslettera wiąże się z utratą rabatu w wysokości 2% określonego w ust. 3.

 

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Szczegółowe zasady poszczególnych Programu lojalnościowego określone są w odrębnych regulaminach komunikowanych w Serwisie www.animalsatshop.com.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 2. Niezależnie od treści ust. 1, mając na uwadze szczególną dbałość Sprzedawcy o ochronę danych osobowych Klienta i ich przetwarzanie przez odpowiedni czas, Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres minimum 3 lat.
 3. Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia Regulaminu.
 5. Z ważnych przyczyn, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, Sprzedawca w celu uniknięcia dalszych szkód może nie przyjąć oferty Klienta, w tym także w zakresie określonych form płatności lub dostawy. Niniejsze postanowienie stosuje się niezależnie od tego, jakimi danymi identyfikuje się Klient i jakie dane podaje przy składaniu Zamówienia.
 6. W przypadku złożenia kolejnego Zamówienia przez Klienta, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 5 powyżej, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, przesyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail celem powiadomienia o rażącym naruszeniu przez Klienta Regulaminu i braku przyjęcia oferty, przy jednoczesnym wskazaniu alternatywnych sposobów zawarcia Umowy Sprzedaży lub sposobów płatności lub dostawy.
 7. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 lub 5 powyżej może korzystać ze Sklepu Internetowego lub korzystać z określonego sposobu płatności lub dostawy po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego lub korzystanie z określonego sposobu płatności lub dostawy.
 8. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 9. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 10. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 11. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu, które wpływają korzystnie na sytuację Klienta będącego Konsumentem, w szczególności przyznają mu dodatkowe prawa, wchodzą w życie z dniem wskazanym w Regulaminie, a w braku takiego wskazania – z dniem wysłania przez Sprzedawcę informacji o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.

 

ROSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.);
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 2023-03-01.
 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Produkt. Do przesyłki może być również dołączona specyfikacja Zamówienia. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail. Sprzedawca może wprowadzić techniczne sposoby uwierzytelniania Klienta przed pobraniem przez niego dowodu zakupu lub faktury VAT.
 5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL: https://animalsatshop.com/regulamin-sklepu, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 7. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.